...
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
...
กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)
...
กองบังคับการตํารวจทางหลวง (บก.ทล.)
...
กองบังคับการตํารวจรถไฟ (บก.รฟ.)
...
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
...
กองบังคับการตํารวจน้ำ (บก.รน.)
...
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)
...
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
...
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)
...
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)
...
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)
...
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)