ผู้ใช้งาน 7 คน


 

 

        ยุทธศาสตร์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระยะ 5 ปี

 

(ดาวน์โหลด)

 

 

        ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)

 

(ดาวน์โหลด)

 

(ดาวน์โหลดทั้งหมด)

 

 

 

 

        ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559-2562 ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

            1. ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์

            2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

            3. กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

            4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้น

 

(ดาวน์โหลด)

 

 

        (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ในส่วนของ บช.ก.)

 

(ดาวน์โหลด)

 

 

        แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พ.ศ.๒๕๖๐

 

(ดาวน์โหลด)

 

 

        แบบประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 

(ดาวน์โหลด)

 

 

         (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 

(ดาวน์โหลด)

 

 

         แบบฟอร์มความเห็น ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

 

(ดาวน์โหลด)

 

 

         (ร่าง)ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

 

(ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330 โทรศัพท์กลาง : 02-2051781 โทรสาร : 02-2551910